Stad Beringen komt verplichtingen niet na

Door Werner Janssen op 28 december 2015, over deze onderwerpen: Beringen, Volksgezondheid en Leefmilieu

Op 14 september stemde de meerderheid van de gemeenteraad in met de verkoop van een projectgrond in de Wielewaalstraat te Koersels Kapelleke. Onze N-VA fractie stemde tegen deze verkoop aangezien er binnen Groot-Beringen nog genoeg woonuitbreidingsgebieden liggen en dat  deze grond gelegen is binnen Vogel -en deels Habitatrichtlijnsgebied. Een deel van de gronden herbergen zelfs  Natura 2000-habitats, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden aldus N-VA fractieleider Werner Janssen.

De Europese Vogelrichtlijn is bedoeld om alle vogelsoorten in Europa in stand te houden en te herstellen. Hiervoor dienen onder meer gebieden (zgn. speciale beschermingszones) afgebakend te worden voor het behoud en herstel van de leefgebieden van de vogelsoorten.

De Europese Habitatrichtlijn streeft naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora in de verschillende lidstaten. Voor de instandhouding en het herstel dienen onder meer speciale beschermingszones afgebakend te worden.

Een "passende beoordeling" diende deel uit te maken van de vergunningsprocedure en moest door de stad Beringen zijn opgesteld tegen 14 december 2015. Ze moet aantonen dat er geen negatieve effecten optreden in de beschermingszones wat wel zal gebeuren bij aansnijding van het terrein. Men kan enkel een vergunning geven indien er genoeg maatregelen zijn om de natuurbalans in evenwicht te houden, de impact op de natuur te beperken en natuurdoelen te versterken. Dit kan door het omzetten van bospercelen van de stad in natuurbos, biotoopverbetering van de aanpalende terreinen, beperking perceeldieptes, aanleg fysische barrière om vertuining te vermijden.

Aangezien de stad niet aan haar verplichtingen kan voldoen en om mogelijks een procedureslag te vermijden komt er uitstel om de gronden te verkopen. Werner Janssen doet een oproep aan de meerderheid om deze kans aan te grijpen om de verkoop alsnog te annuleren. Er zijn binnen Groot-Beringen genoeg gronden die kunnen aangesneden worden voor woningbouw. Gronden in "groen" Koersels Kapelleke die binnen woongebied vallen zijn de allerlaatste die in aanmerking zouden mogen komen om aan projectontwikkelaars te verkopen. Blijkbaar stak het geld, meer dan 1 miljoen euro, de stad de ogen uit!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is